آشنایی با کارکنان مرکز جراحی محدود

*  کارکنان گروههای مختلف را می توانید با پوشش (فرم هایی با طرح و رنگهای مختلف) و اتیکت آنها شناسایی نمایید.

*  کارت شناسایی پرسنل را بخوانید.

*  در صورتی که موفق به خواندن کارت نشدید از پرسنل بخواهید خود را معرفی کرده و در خصوص کاری که می خواهند انجام دهند ، توضیح دهند.

*  در این بیمارستان تمامی کارکنان کارت شناسایی دارند و سمت و شرح وظایف گروههای مختلف و فرم و رنگ و پوشش آنها عبارتند از:

پزشکان: روپوش سفید

بخش بستری: سرپرستار: مانتو شلوار سرمه‏ای- مغنعه سرمه‏ای- کفش مشکی

پرستار زن: مانتو شلوار سرمه‏ای

پرستار مرد: پیراهن و شلوار سرمه‏ای– کفش مشکی

کمک بهیار مرد: پیراهن و شلوار آبی آسمانی– کفش قهوه‏ای

کمک بهیار زن: مانتو شلوار آبی آسمانی– کفش سفید- مغنعه سفید

اتاق عمل: سرپرستار اتاق عمل: سبز فیروزه‏ای

کارشناس بیهوشی: سبز فیروزه‏ای

کارشناس اتاق عمل: سبز فیروزه‏ای

منشی: مانتو شلوار زرشکی– نوار طلائی– کفش و مغنعه مشکی

کمک بهیار: سبز فسفری

کادر اداری-مالی: مانتو شلوار مشکی- نوار طلائی- کفش و مغنعه مشکی

پذیرش: مانتو شلوار مشکی– نوار طلائی– کفش و مغنعه مشکی

متصدی راهنمای بیماران:

انتظامات:

خدمات مرد: شلوار طوسی– پیراهن آبی روشن- کفش مشکی

خدمات زن: مانتو شلوار طوسی– مغنعه طوسی– کفش مشکی

 

تعرفه های مرکز جراحی محدود

بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران ابلاغی به شماره ۱۳۸۵۸/ت ۰۵۵۳۰۳ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ در خصوص تعرفه‏ های سال ۱۳۹۷ بخش خصوصی و با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ توسط اعضای کارگروه موضوع بند ۴ مصوبه فوق‏ الذکر، بدینوسیله تعرفه‏ های سال ۱۳۹۷ بخش خصوصی مورد اجرا در مرکز جراحی محدود میلاد نور اعمال می‏گردد.

در رابطه با بیماران خارجی ضرایب جراحی و بیهوشی بر اساس توافق منعقده با شرکت‏های دارای مجوز حمل ‏و‏نقل بیمار و سایر خدمات از جمله اتاق عمل، دارو و لوازم مصرفی و خدمات پاراکلینیک بر اساس تعرفه ‏های مصوب در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ اعمال خواهد گردید.