آشنایی با کارکنان بیمارستان میلاد

*  کارکنان گروههای مختلف را می توانید با پوشش (فرم هایی با طرح و رنگهای مختلف) و اتیکت آنها شناسایی نمایید.

*  کارت شناسایی پرسنل را بخوانید.

*  در صورتی که موفق به خواندن کارت نشدید از پرسنل بخواهید خود را معرفی کرده و در خصوص کاری که می خواهند انجام دهند ، توضیح دهند.

*  در این بیمارستان تمامی کارکنان کارت شناسایی دارند و سمت و شرح وظایف گروههای مختلف و فرم و رنگ و پوشش آنها عبارتند از:

پزشکان: روپوش سفید

بخش بستری: سرپرستار: مانتو شلوار سرمه‏ای- مغنعه سرمه‏ای- کفش مشکی

پرستار زن: مانتو شلوار سرمه‏ای

پرستار مرد: پیراهن و شلوار سرمه‏ای– کفش مشکی

کمک بهیار مرد: پیراهن و شلوار آبی آسمانی– کفش قهوه‏ای

کمک بهیار زن: مانتو شلوار آبی آسمانی– کفش سفید- مغنعه سفید

اتاق عمل: سرپرستار اتاق عمل: سبز فیروزه‏ای

کارشناس بیهوشی: سبز فیروزه‏ای

کارشناس اتاق عمل: سبز فیروزه‏ای

منشی: مانتو شلوار زرشکی– نوار طلائی– کفش و مغنعه مشکی

کمک بهیار: سبز فسفری

کادر اداری-مالی: مانتو شلوار مشکی- نوار طلائی- کفش و مغنعه مشکی

پذیرش: مانتو شلوار مشکی– نوار طلائی– کفش و مغنعه مشکی

متصدی راهنمای بیماران:

انتظامات:

خدمات مرد: شلوار طوسی– پیراهن آبی روشن- کفش مشکی

خدمات زن: مانتو شلوار طوسی– مغنعه طوسی– کفش مشکی