آئین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل

 

 این آئین نامه به استناد مواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۲۴  قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ واصلاحات بعدی وبندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظائف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷و ماده ۳ و ۸  قا نون تشکیل وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وآئین نامه اجرائی آن مصوب سال ۱۳۶۵ هیئت محترم وزیران واصلاحات سال ۱۳۶۶، ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف وصلاحیت شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی وماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ به شرح ذیل تدوین می گردد:

 

ماده ۱)تعاریف :

۱-۱-           در این آئین نامه به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، “وزارت متبوع “گفته می شود.

۱-۲-           شورای راهبری گردشگری سلامت: مرکب از معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی  و گردشگری، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه و رئیس سازمان نظام پزشکی که پیرو موافقت نامه مورخ ۵/۱/۱۳۹۳ به امضای وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس سازمان نظام پزشکی رسیده است، پیوست و ارائه شود می باشد

۱-۳-           به معاونت درمان وزارت متبوع ،”معاونت“، گفته می شود.

۱-۴-           به معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، “معاونت دانشگاه“، گفته می شود.

۱-۵-           به دفتر نظارت و اعتباربخشی  امور درمان ،”دفتر” ،گفته می شود.

۱-۶-           به اداره گردشگری سلامت دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان ، “اداره” گفته می شود.

۱-۷-           به کمیسیون  تشخیص امور پزشکی وزارت، موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی  و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی ، “کمیسیون قانونی “گفته می شود.

۱-۸-           مجوز واحد بیماران بین الملل، موافقتی قانونی است که از طرف دفتر، طبق ضوابط تعیین شده، به بیمارستان متقاضی ارائه خدمات گردشگری سلامت به بیماران بین الملل  ، به عنوان مجوز ارائه خدمات گردشگری سلامت جهت بیماران بین الملل داده میشود و به اختصار ، “مجوز واحد بیماران بین الملل” گفته می شود.

۱-۹-           به بیمارستان عمومی/ عمومی با گرایش تخصصی خاص، متقاضی ارائه خدمات سلامت به بیماران بین الملل(مطابق مفاد این آئین نامه وآئین نامه تاسیس وبهره برداری بیمارستان ونیز سایر دستورالعمل های صادره ومقررات وزارت) به اختصار ، “بیمارستان”گفته میشود.

۱-۱۰-       واحد بیماران بین الملل(IPD)واحدی در بیمارستان است که وظیفه آن ایجاد هماهنگی های لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران خارجی است.

۱-۱۱-       بیمار بین الملل: فردی است خارجی که جهت دریافت خدمات  تشخیصی و درمانی به بیمارستان مراجعه کرده است.

تبصره ۱: بیماران افغانی که به منظور دریافت خدمات درمانی به کشور مسافرت نکرده و به جهات دیگری در ایران اقامت دارند به عنوان بیمار بین الملل تلقی نمی گردند.

تبصره ۲: ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در صورت درخواست خودشان می توانند به عنوان بیمار بین الملل تلقی گردند.

۱-۱۲-       کارشناس واحد بیماران بین المللIPD)): فردی است که در واحد بیماران بین الملل استقرار داشته و مسئولیت پیگیری کلیه خدمات ارائه شده به بیمار خارجی رادر طی بستری بیمار در بیمارستان به عهده دارد.

۱-۱۳-       پزشک/ پزشکان IPD :در مراکز دارای واحد بیماران بین الملل جهت تسریع انجام کلیه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی مرتبط با بیمار بستری شده  لازم است تا علاوه بر پزشک معالج ، پزشک/پزشکان دیگری به عنوان مسئول پیگیری انجام دستورات پزشک معالج  بیماران بین الملل(IPD)، عهده دار این وظیفه گردد.

۱-۱۴-         پزشک معالج: پزشکی است که وظیفه درمان بیماررا به عهده داشته و کلیه مسئولیت های درمانی به عهده ایشان است.

۱-۱۵-         پکیج درمانی/ بسته خدمتی: منظور بسته تشخیصی درمانی قابل ارائه به بیمار بین الملل که شامل تمام هزینه‌های بیمار اعم از خدمات درمانی و رفاهی می‌گردد به صورت یک بسته محاسبه شده و در هنگام مراجعه بیمار هزینه تمام شده آن در اختیار بیمار بین الملل قرار می گیرد.

۱-۱۶-         شرکت تسهیلگر معتبر: شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی است که مجوزهای لازم را از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (مطابق شیوه نامه صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت به شماره ۲۸۵۷۹/۹۳۲۴۰۰ مورخ ۳/۱۲/۹۳ ارائه شود) دریافت کرده و با بیمارستان قرارداد می بندد که بیماران بین الملل را به بیمارستان معرفی کند.

ماده ۲-شرح وظایف و احراز صلاحیت

۲-۱ –پزشک واحد بیماران بین الملل(پزشک IPD)

۲-۱-۱- شرایط احراز 

 • دارا بودن حداقل مدرک پزشک عمومی
 • شاغل در بیمارستان
 • تسلط کافی به زبان انگلیسی و یا زبان غالب بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می کنند
 • معرفی شخص واجد شرایط طی حکمی از سوی رئیس بیمارستان به عنوان پزشک IPD

۲-۱-۲- شرح وظایف پزشک IPD

 • ویزیت بیمار در ساعت اول بستری
 • هماهنگی با پزشک معالج و گرفتن دستورات اولیه
 • هماهنگی با سرپرستار بخش و دفتر پرستاری جهت انجام اقدامات پاراکلینیک و مشاوره های بیمار در سریعترین زمان ممکن
 • ویزیت روزانه مریض
 • هماهنگی با مسئول سامانه اکترونیک و سایت بیمارستان جهت آماده کردن پرونده الکترونیک
 •  همکاری با پزشک معالج جهت آماده کردن خلاصه پرونده و مدارک مریض به زبان انگلیسی
 • پی گیری اتفاقات اورژانسی که ممکن است در طی ۲۴ ساعت برای بیمار اتفاق بیافتد
 • ارائه اطلاعات کافی به بیمار در مورد نحوه شکایت

تبصره۱ : درصورتیکه تعداد بیماران و مدت حضور پزشک IPD در بیمارستان در یک بازه زمانی مشخص متناسب با هزینه اثربخشی نباشد و تعداد نیروی به کار گمارده شده برای این واحد صرفه اقتصادی نداشته باشد در راستای کاهش هزینه، رئیس بیمارستان میتواند به جانشینی پزشک IPD یک پزشک از پزشکان بیمارستان را با ابلاغ کتبی، به عنوان پاسخگو یا مسئول جایگزین معرفی نماید.

تبصره۲: بیمارستان بر اساس شرایط خود می تواند به شرح وظایف پزشک IPD بندهای دیگری نیز اضافه نماید.

۲-۲- کارشناس واحد بیماران بین الملل (کارشناس IPD)

۲-۲-۱-  شرایط احراز:

 • دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط با خدمات بهداشتی درمانی
 • داشتن تسلط کامل به زبان انگلیسی و یا زبان غالب بیماران بین الملل مراجعه کننده به بیمارستان

۲-۲-۲-  شرح وظایف:

 • حضور مستمر در واحد بیماران بین الملل بیمارستان
 • استقبال از بیمار بین الملل هنگام ورود به بیمارستان
 • ارائه اطلاعات لازم به بیمار بین الملل در زمینه خدمات و امکانات بیمارستان
 • انجام هماهنگی های لازم جهت پذیرش بیمار بین الملل در بیمارستان
 • اطلاع به پزشک IPD و پزشک معالج در هنگام بستری بیمار بین الملل
 • هدایت و معرفی بیمار بین الملل به بخش محل بستری بیمار بین الملل
 • کمک در ترجمه و ارتباط بیمار بین الملل با کادر پزشکی  و پرستاری در حین بستری بیمار بین الملل
 • انجام هماهنگی لازم بین بخشی در بیمارستان جهت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمار بین الملل
 • ارزیابی و افزایش رضایت مندی بیمار بین الملل در هنگام اقامت در بیمارستان
 • انجام اقدامات و هماهنگی های لازم هنگام ترخیص بیمار بین الملل
 • انجام هماهنگی های لازم با شرکت های تسهیلگر معتبر
 • ثبت اطلاعات بیمار بین الملل در سامانه گردشگری سلامت وزارت
 • هماهنگی با کارشناس گردشگری سلامت دانشگاه

تبصره۱: بیمارستان می تواند حسب شرایط برای کارشناس IPD شرح وظایف دیگری را نیز در نظر بگیرد.

۳-۲- پزشک معالج

۳-۲-۱- شرایط احراز:

 • دارا بودن تخصص در یکی از رشته های بالینی پزشکی
 • وجود قرارداد معتبر با بیمارستان
 • تایید صلاحیت ارائه خدمت به بیماران بین الملل توسط مدیریت بیمارستان
 • ارائه گواهی عدم محکومیت از سوی سازمان نظام پزشکی

۳-۲-۲- شرح وظایف:

 • پذیرش مسئولیت فنی و حقوقی تمامی خدمات درمانی قابل ارائه به بیمار بین الملل
 • ارائه کلیه خدمات درمانی در اسرع وقت و با رعایت اصول اخلاق پزشکی به بیمار بین الملل
 • ارائه خلاصه پرونده به زبان انگلیسی و تایپ شده به بیمار که در آن بایستی تشخیص بیماری، نوع خدمت ارائه شده، شرح عمل انجام گرفته و توصیه های لازم پس از ترخیص قید شده باشد.
 • ارائه شماره تماس و امکان دسترسی ۲۴ ساعته به بیمار بین الملل تا در صورت بروز هر گونه مشکل و یا عارضه بتواند با پزشک معالج تماس بگیرد.

تبصره ۱:  دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط مقرر توسط پزشک بابت ارائه خدمت درمانی دریافت وجه  غیرقانونی تلقی شده و مشمول ضمانت های مربوطه خواهد بود.

ماده۳- انواع خدمات قابل ارائه به بیماران بین الملل:

الف : سرپایی: کلیه خدماتی که جهت Check up ، تشخیص بیماری، انجام امور پاراکلینیکی ودرمان به بیماران بین الملل که کمتر از ۲۴ ساعت ارائه میشود.

ب : بستری: کلیه خدماتی که با بستری بیمار در مدتی بیش از ۲۴ ساعت ارائه می گردد.

ماده ۴- شرایط راه اندازی  واحد IPD دربیمارستان:

ضوابط راه اندازی وفعالیت واحد IPD بیمارستان به شرح ذیل می باشد:

۴-۱- بیمارستان بایستی حداقل دارای درجه ۲ اعتباربخشی ملی باشد.

۴-۲- تسلیم درخواست راه اندازی واحد بیماران بین الملل از طرف بیمارستان به معاونت دانشگاه مربوطه

۴-۳- معرفی پزشک، کارشناس و پزشکان معالج واحد IPD به معاونت دانشگاه مربوطه

۴-۴- مکان و فضای فیزیکی، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز واحد IPD و نیز امکانات بیمارستان، باید قبل از شروع به کار واحد مذکور در بیمارستان، توسط کارشناسان ذیربط معاونت دانشگاه، مورد بازرسی، ارزیابی وتائید قرار گیرد.

۴-۵- ثبت اطلاعات بیمارستان داوطلب واحد بیماران بین الملل در سامانه گردشگری سلامت توسط کارشناس دانشگاه مربوطه

۴-۶- تایید صلاحیت بیمارستان جهت دریافت مجوز واحد بیماران بین الملل توسط معاونت درمان  دانشگاه و اعلام آن به معاونت درمان وزارت

۴-۷- بررسی و احراز صلاحیت بیمارستان در دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان  وزارت و صدور مجوز    ( فلو چارت نحوه صدور مجوز  ضمیمه ۱)

۴-۸- مدت اعتبار مجوز صادره به مدت یک سال بوده ، تمدید و لغو مجوز صادره منوط به ارزشیابی سالیانه   می باشد و مجوز صادره  قابل واگذاری به غیر نیست.

تبصره۱: مسئول فنی بیمارستان به عنوان مسئول فنی واحد بیماران بین الملل نیز می باشد.

تبصره۲: بیمارستان تنها خدماتی را به بیماران بین الملل می تواند ارائه دهد که در پروانه بهره برداری مرکز قید شده باشد.

۴-۸- ساختار فیزیکی و خدمات  هتلینگ:

۴-۸-۱- واحد بیماران بین الملل بایستی دفتری داشته باشد که کارشناس IPD در آن مقیم بوده و حتی المقدور در مکانی باشد که دسترسی بیماران بین الملل به آن راحت باشد (توصیه می شود در نزدیکی پذیرش بیمارستان باشد)

۴-۸-۲-  بسته به سیاست بیمارستان، محل بستری بیماران بین الملل می تواند در یک بخش مجزایی باشد و یا در بخش های تعریف شده ای از بیمارستان اتاقی را مطابق با استاندارهای خدمات هتلینگ (ضمیمه شماره ۲) جهت ارائه خدمات به بیماران بین الملل آماده نمایند.

ماده ۵- پذیرش بیماران بین الملل :

۵-۱- اگر بیمار بصورت مستقیم و یا پذیرش ازطریق سایت بیمارستان مراجعه نماید، بایستی تمامی مقررات موجود و ازجمله هزینه های بیمارستان، بسته خدمات، امکانات رفاهی در قالب برگه های ممهور به مهر بیمارستان در اختیار ایشان قرار گیرد و در صورت قبول شرایط از جانب بیمار، پذیرش ایشان در قالب قرارداد فیمابین بیمارستان و بیمار صورت پذیرد.

۵-۲- درصورتی که بیمار توسط تسهیل گر معتبر به بیمارستان وارد شود، باید ازقبل هماهنگی های لازم دراین زمینه ازطریق شرکت( پزشک مسئول فنی سلامت شرکت تسهیل گر) با بیمارستان صورت پذیرد. این هماهنگی ها شامل ارائه اطلاعات بیمار وپرونده اولیه وی میباشد که باید دراختیار بیمارستان قرارگیرد. پذیرش بیمار در قالب قرارداد سه جانبه فیمابین بیمارستان، شرکت تسهیلگر و بیمار صورت پذیرد.

۵-۳- بیمارستان بایستی در هنگام پذیرش بیمار از داشتن بیمه گرشگری سلامت که متضمن جبران خسارت ناشی از فوت بیمار و یا عوارض پیش بینی نشده درمانی در خصوص بیماری فرد، که منجر به ایجاد هزینه های زیاد می شود و در قرارداد فی مابین پیش بینی نشده است، اطمینان حاصل کند و در صورت نداشتن بیمه، بیمار را  در هنگام بستری بیمه نماید.

۵-۴- بیمارستان بایستی درهنگام پذیرش بیمار ازداشتن تائیدیه معتبر مبنی بر عدم ابتلاء فرد به بیماریهای عفونی قابل انتقال مطابق با استانداردهای IHR اطمینان یافته ودرصورت وجود موارد خاص بیماری واگیردار درصورتیکه پزشک متخصص عفونی اجازه اقدامات درمانی را بدهد، تمهیدات لازم را مد نظر قراردهد.

۵-۵- پس از عقد قرارداد و پذیرش بیمار بین الملل در واحد IPD و اطلاع به پزشک معالج  و پزشک IPD ، بیمار توسط  کارشناس IPD  به بخش بستری معرفی گردد.

تبصره ۱ : بیمارستان های بخش دولتی تنها درصورت وجود ظرفیت مازاد(درصورتی که در ارائه خدمات به بیماران داخلی تداخلی پیش نیاید واین مسئله در هیأت امنا دانشگاه و بیمارستان تصویب شده باشد)، میتوانند نسبت به پذیرش بیماران بین الملل اقدام نمایند.

تبصره۲ :در تمامی بخش هایی که بیمار رفت و آمد دارد، باید تابلوها و علائم هدایت کننده حداقل به زبان انگلیسی وجود داشته باشد.

ماده۶ – قیمت گذاری خدمات در بیمارستان های دارای واحد IPD

۶-۱- بیمارستان باید سیاست خود را در خصوص نحوه ارائه کیفی خدمات (بسته خدمات تشخیصی و درمانی) تدوین و به بیمار ارائه نماید، به نحوی که بیمار بین الملل هنگام مراجعه اطلاعات کافی در زمینه انواع خدمات تشخیصی و درمانی و هزینه های ارائه خدمات مذکور در بیمارستان را به صورت شفاف و مستند دریافت نماید.

۶-۲- درصورتی که بیمار توسط شرکت تسهیلگر معتبر وارد کشور شده است، وجود قرارداد مشخص، شفاف و قانونی با رعایت حقوق ارائه دهنده خدمت و دریافت کننده خدمت و نحوه محاسبه هزینه خدمات به صورت شفاف،  الزامی است.

۶-۳- درصورتی که بیمار خودش بصورت مستقیم اقدام به دریافت خدمت درمانی نموده است، در چنین شرایطی می بایست لیست خدمات به همراه هزینه مربوطه به صورت شفاف به بیمار بین الملل اعلام و در قرارداد فی مابین ذکر گردد. در غیر این صورت بیمارستان، صرفا مجاز به دریافت هزینه براساس تعرفه مصوب بخش خصوصی، خواهد بود.

تبصره : به استناد بخشنامه شماره ۹۳۷۰/۴۰۰د مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ معاون محترم درمان وزارت متبوع( ضمیمه شماره ۳) و وزارت، پیوند عضو به بیماران  بین الملل ممنوع بوده ولی  پیوند قرنیه یا مغز استخوان بلامانع میباشد.*

ماده ۷-  خدمات پرستاری:

۷-۱- حداقل یکی از پرستاران بخش ارائه دهنده خدمات در هر شیفت، باید به یک زبان بین المللی که ترجیحا متناسب با زبان غالب بیماران بستری شده درآن بخش یا بیمارستان میباشد، آشنا باشند و یا مترجم مسلط به زبان بیمار در هر شیفت در بخش حضور داشته باشد. (براساس قرارداد تامین مترجم میتواند توسط بیمارستان یا شرکت تسهیلگر  معتبر صورت پذیرد.)

ماده ۸- ترخیص و مستند سازی:

۸-۱- بیمارستان  مکانیسم ترخیص جداگانه ای جهت تسهیل در ترخیص بیماران خارجی دارد.

۸-۲-لازم است بخش ترخیص بطور مستقیم با بیمار و یا مجموعه تسهیلگر در ارتباط نبوده و این امر از طریق کارشناس IPD صورت گیرد.

۸-۳- تمامی بیماران باید در زمان خروج، خلاصه پرونده انگلیسی تایپ شده، در اختیار داشته باشند که درآن موارد زیر ذکر شده باشد: نام و نام خانوادگی ، پزشک معالج، شماره پاسپورت و کد بین المللی ، تاریخ پذیرش و ترخیص، علت مراجعه، تشخیص اولیه، اقدامات تشخیصی و یا درمانی انجام یافته برای بیمار، وضعیت فعلی بیمار، درج اقدامات و مراقبتهای مورد نیاز پس از ترخیص که بیمار باید در محل سکونت(موطن) خود برای بیماری انجام دهد و درصورت نیاز، زمان معاینه مجدد

 ۸-۴- بیمار قبل از ترخیص باید آموزش و اطلاعات لازم در خصوص چگونگی پیگیری وضعیت خود، بصورت فرم های از پیش آماده شده و ترجمه شده به زبان خود دریافت نماید.

۸-۵- در مواردی که بیمار علیرغم توصیه پزشکی تیم درمانی تصمیم به ترک بیمارستان بگیرد، درصورتیکه خطر جانی برای بیمار وجود داشته باشد، بمنظور جلوگیری از اتفاقات غیر منتظره پزشک معالج باید ضمن مشاوره با متخصص پزشکی قانونی در این زمینه، اطلاعات لازم در خصوص مخاطرات اقدام مذکور را به بیمار اعلام کند.

۸-۶- بیمارستان از کدهای استاندارد تشخیصی و همچنین کدهای استاندارد برای اقدامات و پروسیجرهای درمانی و تشخیصی(ICD 10) در کنار سایر اطلاعات استفاده نماید.

۸-۷- بیمارستان باید به تمامی بیماران در هنگام ترخیص فرم رضایت سنجی داده از جمله این رضایت نامه باید حاوی اطلاعات دقیق دسترسی به بیمار جهت امکان کنترل خدمات ارائه شده باشد.

۸-۸- بیمارستان موظف است اطلاعات مربوط به راههای برقراری ارتباط (ایمیل، تماس تلفنی یا مراجعه حضوری) بیمار با پزشک معالج و بیمارستان را در زمان ترخیص در فرمهای از پیش طراحی شده دراختیار بیمار قراردهد.

۸-۹- کارشناس IPD بیمارستان موظف است کلیه اطلاعات بیمار را مطابق با دستورالعمل (ضمیمه ۴) در سامانه گردشگری سلامت وزارت ثبت نماید.

۸-۱۰-  بایستی به تمامی بیماران در زمان خروج از بیمارستان نسخه ای داده شود که ضمن رعایت تلفیق دارویی شامل داروهای قبلی و فعلی بیمار بوده و به ترتیب اولویت بر اساس نظر پزشک داروساز بالینی و داروساز عدم تداخلات دارویی و غذایی در رژیم دارویی بیمار لحاظ گردیده باشد، ضمن آنکه تصریح میشود مسئولیت داروهای تجویزی بیمار در زمان ترخیص بر عهده پزشک معالج می باشد.

تبصره: درصورت درخواست بیمار، بیمارستان موظف است نسخه برابر اصل از ریز خدمات و هزینه های مربوط را ممهور به مهر بیمارستان( به زبان انگلیسی) در اختیار بیمار قرار دهد.

ماده ۹- برنامه پیگیری بیمار در کشور مبدا:

۹-۱- بیمارستان باید بطور مستقیم یا از طریق شرکت های معتبر ، با مراکز درمانی معین در کشور مبدا بیمار در ارتباط بوده و پیگیری((FOLLOW UP بیماران خود را  انجام دهند.

۹-۲- درصورت بروز عوارض حتی در کشور مبدا، بیمارستان  باید مطابق قرارداد، خدمات خود را ارائه و رضایت بیمار را کسب نماید.

ماده ۱۰- قرارداد با شرکت های تسهیلگر معتبر

۱۰-۱ – بیمارستان بایستی با شرکتها ی تسهیلگر معتبر قرارداد همکاری امضاء نماید.

۱۰-۲-  به بیمارستان دارای IPD اجازه داده می شود مطابق با قرارداد فی مابین با شرکت تسهیلگر دارای مجوز، در صورت حساب بیمارستان هزینه های شرکت را لحاظ نماید.

ماده ۱۱- الزامات قانونی :

۱۱-۱- مسئولیت حمایت از بیمار و خانواده اش در صورت بروز عوارض ناشی از درمان به عهده بیمارستان بوده و مسئولیت پیگیری آن به عهده مسئول فنی بیمارستان میباشد.

۱۱-۲رضایت آگاهانه باید قبل از اعمال جراحی، بیهوشی، بی درد سازی، استفاده از خون یا محصولات خونی و درصورت انجام هرگونه اقدامات درمانی یا تشخیصی پرخطر از بیمار و در صورتیکه بیمار شرایط اخذ رضایت را نداشته باشد از نماینده قانونی وی گرفته شود.

۱۱-۳- هر مورد مرگ بیمار خارجی نیازمند تشکیل کمیته بررسی مرگ و میر حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از فوت بیمار میباشد و گزارش مربوطه باید تا ۲۴ ساعت بعد به واحد گردشگری سلامت دانشگاه تحت پوشش ارسال گردد.

۱۱-۳-۱-  درصورت فوت بیمار ریاست بیمارستان باید مراجع قانونی و سفارتخانه کشور مربوطه را مطلع سازد.

۱۱-۳-۲-  درصورت فوت بیمار مطابق ضوابط و دستورالعمل ‌های جاری کشور عمل می شود.

۱۱-۳-۳- به استناد ماده ۹۶۲ قانون مدنی درصورتی که بیمار مطابق قانون کشور ایران به سن قانونی نرسیده باشد و نماینده قانونی بیمار در کشور حضور نداشته باشد، ضمن تشکیل صورتجلسه که به امضای سوپروایزر رسانده میشود باید نماینده دادستان را نیز در جریان قرارداد.

۱۱-۴-درصورتی که بیمار نیاز به ارجاع به بیمارستان دیگری داشته باشد، مسئولیت حفظ  سلامت و امنیت بیمار در حین انتقال تا زمان پذیرفته شدن در بیمارستان مقصد، به عهده بیمارستان ارجاع دهنده و پزشک ارجاع دهنده (پزشک معالج) میباشد و بیمارستانی که بیمار به آن ارجاع شده باید بیمار را با خلاصه پرونده کامل و مکتوب که شامل روند و اقدامات درمانی انجام شده برای بیمار میباشد، تحویل گرفته و پذیرش کند.

ماده ۱۲- مدیریت خطر و ایمنی بیمار در مراکز درمانی دارای واحد بیماران بین الملل (IPD)

      ۱۲-۱- به منظور ارائه خدمات با کیفیت به بیماران بین الملل در بیمارستان ، یکی از محورهای ضروری مدیریت خطر و ایمنی بیمار میباشد. به همین منظور براساس استانداردهای بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار که توسط دفتر منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت ارائه گردیده است و توسط دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت، ترجمه شده و حداقل استانداردهای ایمنی بیمار که می بایست در مراکز درمانی دارای واحد پذیرش بیماران بین الملل به اجرا درآید به شرح ضمیمه شماره ۵ خواهد آمد.

تبصره۱: احراز حداقل ۱۸ امتیاز از ۲۰ امتیاز استاندارهای الزامی از برنامه بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار

تبصره ۲: اجرای مفاد نامه شماره ۱۰۷۵۷/ ۴۰۹ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۳ دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی در ارتباط با “راهنمای پیش گیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها” ، ” راهنمای پیشگیری از زخم فشاری”، ” راهنمای جراحی ایمن “، و “راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار”

ماده ۱۳- پایش و ارزشیابی:

۱۳-۱- بخشهای ارائه دهنده خدمت باید بطور مرتب از نظر ارائه خدمات درمانی، خدمات پرستاری، خدمات پاراکلینیک و خدمات غیر پزشکی توسط واحد بهبود کیفیت مورد پایش و ارزیابی قرارگیرند.

ماده ۱۴–تیم مدیریت اجرایی در بیمارستان دارای واحد IPD

۱۴-۱- در بیمارستان هایی که دارای واحد بیماران بین الملل می باشند بایستی در تیم مدیریت اجرایی بیمارستان پزشک IPD با حق رای عضویت داشته باشد.

۱۴-۲- وظیفه این تیم سیاستگزاری، تدوین برنامه های استراتژیک و نظارت بر عملکرد صحیح واحد بیماران        بین الملل و ارتقاء کیفیت خدمات به بیماران بین الملل در بیمارستان می باشد.

۱۴-۳- کسب اطلاع و اجرای قوانین و مقررات و ضوابط ناشی از قوانین ودستورالعملهای مربوطه حسب مورد از وظایف تیم مدیریت اجرایی می باشد که از طرق مقتضی باید به آنها دسترسی یابند.

ماده ۱۵- سایت اینترنتی پایگاه اینترنتی بیمارستان:

 • بیمارستان دارای واحد IPD باید دارای حداقل یک سایت به زبان انگلیسی باشد که دارای شرایط زیر است:
 • امکان اعلام نظر بیماران درمان شده در مرکز بدون محدودیت
 • امکان ارائه نظر، پیشنهاد، انتقاد بیمار بین الملل از خدمات دریافت شده در بیمارستان بدون اعمال محدودیت
 • درج بسته های خدمات( پکیج های درمانی) بصورت شفاف
 • درج تعرفه های خدمات بیماران بین الملل بصورت شفاف
 • معرفی پزشکان معالج بیمارستان
 • معرفی مکان و امکانات بیمارستان
 • امکان پذیرش مستقیم از طریق سایت
 • امکان بارگذاری مدارک پزشکی بیمار از طریق سایت
 • قوانین و مقررات مربوط به پذیرش و درمان بیماران بین الملل در بیمارستان

ماده ۱۶- بازرسان و مسئولان نظارت هنگام ارزشیابی و ارزیابی واحدIPD بیمارستان و بازدیدهای دوره‌ای خود موظفند موارد مندرج در این آئین نامه را مورد توجه قرار دهند.

۱۶-۱- درصورت درخواست تعطیلی موقت واحد IPD بیمارستان، باید دلایل درخواست تعطیلی خود را حداقل ۳ ماه قبل کتباً و با قید زمان به معاونت مربوطه اعلام نماید و حداکثر زمان تعطیلی نباید از ۶ماه بیشتر باشد.

تبصره: درصورت درخواست تعطیلی بیشتر از ۶ ماه، موضوع با ذکر دلایل و مستندات باید به تائید کمیسیون قانونی برسد.

۱۶-۲-درصورتیکه بیمارستان، قصد انحلال واحد IPD را داشته باشد مراتب بایستی کتباً سه ماه قبل از هرگونه اقدام با ذکر دلایل و مستندات به معاونت دانشگاه مربوطه و نیز معاونت اعلام نماید.

۱۶-۳-مقتضی است رفع نواقص و ایرادهای واحد IPD بیمارستان در مدتی که توسط کارشناسان وزارت و یا معاونت دانشگاه مربوطه اعلام می گردد، صورت پذیرد.

ماده ۱۷- درصورت ابلاغ ضوابط اعتباربخشی، تیم اجرایی  IPDموظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی مربوطه خواهند بود.

ماده ۱۸- کنترل و نظارت بر واحدIPD در بیمارستانها در سراسر کشور به عهده معاونت مربوطه در وزارت متبوع/ معاونت دانشگاه مربوطه می باشد.

ماده ۱۹-درجه ارزشیابی واحدIPD بیمارستانها طبق ارزشیابی سالیانه براساس ضوابط مربوطه مشخص میگردد.

تبصره: چنانچه نتیجه ارزشیابی سالیانه زیر استاندارد باشد براساس ماده ۲۳ آئین‌نامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ عمل و در صورت لزومواحدIPD بیمارستان تعطیل خواهد گردید.

ماده ۲۰- تعیین علائم و نشانه‌های عمومی واحد IPDمطابق ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت خواهد بود.

ماده ۲۱- تخلفات:

۲۱-۱-چنانچه واحدIPD بیمارستان از ضوابط تعیین شده در این آئین نامه و یا دستورالعمل‌های ابلاغی توسط وزارت تخطی نماید به نحو زیر اقدام خواهد شد:

الف– بار اول تذکر  شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت یا معاونت

ب– بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا معاونت حداقل به فاصله یک ماه پس از تذکر شفاهی

ج– بار سوم اخطار کتبی توسط وزارت یا معاونت به فاصله یک ماه از اخطار کتبی قبلی .

چ– درصورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی ضمن لغو مجوز، چنانچه اعمال انجام شده مشمول قانون تعزیزات حکومتی (دراموربهداشتی ودرمانی) مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام واصلاحات بعدی باشد موضوع به کمیسیون ماده ۱۱ قانون یاد شده و در سایر موارد به محاکم  ذیصلاح قانونی احاله خواهد شد.

تبصره۱: تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوی مراجع قضائی اعم از تعطیل موقت یا دائم واحدIPD بیمارستان،‌ابطال مجوز و… در کمیسیون  قانونی مطرح  و برای اقدام به واحد های ذیربط ارجاع می گردد.

تبصره۲: درمواردی که عملکرد واحدIPD بیمارستان خلاف ضوابط و مقررات قانونی بوده و موجب ورود خسارات جسمانی به تشخیص و تائید مراجع ذیصلاح  قانونی گردد با تنفیذ وزیر بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی و بدون اعمال مجازات های مندرج در بندهای “الف، ب، ج و د” در کمیسیون قانونی طرح گردیده و با رای کمیسیون، مجوز واحد IPD بیمارستان قابل لغو موقت یا دائم خواهد بود.

 این آئین نامه در ۲۱ماده و ۱۷ تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است.

                                                                 

 

دکتر هاشمی

وزیربهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

ضمیمه ۲

 

محوراصلی ۱
زیرمحور تعریف استاندارد
۱.      ورودی بیمارستان ولابی §          دارای ورودی مشخص با طرح مشخص است وبه طور مجزا برای اورژانس و ورودی اصلی میباشد.

§          رمپ برای عبور ویلچر وجود دارد.

§          محلی برای ورود و استقرارحداقل یک آمبولانس وجود دارد.

§          فضای لابی به طورمشخص و به همین منظور با تعداد صندلی کافی تعبیه شده است.

۲.      دارابودن محل انتظار بیماران درهمه بخشهای اداری وپاراکلینیکی §          کلیه قسمتهای قابل مراجعه توسط خدمت گیرندگان دارای فضایی جهت انتظارهمراه با صندلی کافی میباشند.
۳.      تعداد نوع سرویسهای بهداشتی §          درکلیه فضاهای عمومی بیمارستان توالت ایرانی و فرنگی از بهترین نوع و با شیرآلات لوکس و مجهز به سیستم خشک کن برقی به تعدادکافی برای خانمهاوآقایان باتابلو متمایزکنده وجوددارد.

§          درهریک ازاتاقهای بخشهای بستری،یک توالت ایرانی، یک فرنگی اختصاصی وحمام اختصاصی وجود دارد.

۴.      تابلوهاوعلائم هدایت کننده §          درقسمت ورودی بیمارستان یک تابلوی راهنمای کل طبقات باطورشکلی وجلب توجه کننده وجود دارد.

§          خطوط رنگی هدایت کننده ازمحل لابی تا بخشهای اصلی بیمارستان وجود دارد.

§          درتمام قسمتهای بیمارستان تابلوهای راهنما همراه بافلش درزاویه دید مناسب و باطراحی خاص وزیبا به دوزبان فارسی وانگلیسی وجود دارد.

۵.      دکوراسیون،طراحی فضاومبلمان §          کلیه قسمتهای بیمارستان براساس اصول طراحی وبارنگ آمیزی مشخص ساخته       شده اند.

§          رنگ صندلی هاو سایر اجزا با رنگ ساختمان ودیوراها متناسب است.

۶.       محوطه بیمارستان §          بیمارستان دارای محوطه ای بازدارای فضای سبزو صندلی جهت نشستن همراهان میباشد.
۷.       چشم اندازمناسب §          بیمارستان به نحوی طراحی شده که ازلابی بیمارستان فضای زیبا و چشم نواز بیرون قابل مشاهده است.
۸.       تاسیسات §          درهمه قسمتهای بیمارستان وبه ویژه بخشهای بستری سیستم سرمایش وگرمایش مرکزی ازنوع چیلر با نحوه کنترل دستی وجود دارد.

§          روشنایی کافی درمحلهای عمومی بیمارستان و روشنایی مناسب دستی دراتاقهای بستری وجود دارد.

§          پنجره ها ازنوع دوجداره هستند.

§          بیمارستان دارای آسانسور جهت حمل تخت وبیمار و همراهان وپرسنل میباشد.

محوراصلی ۲
۱.       تعدادوکیفیت تختها §          حداقل تعداد تختهای بیمارستان ۶۴ عددمیباشد.

§          تختها دارای کیفیت مطلوب ودارای حداقل دوشکن و تنظیم ارتفاع دستی یا خودکار هستند.

§          هراتاق حداکثر ۲ تخت دارد.

۲.       کیفیت تشک،پتو،ملحفه،بالش §          تشک،پتو، ملحفه و بالش از نوع مرغوب هستند.

§          زیرانداز جاذب آب میباشد.

§          بالش اسفنجی باروکش سفید میباشد.

۳.       تعداد و محل قرارگیری ویلچر و برانکارد §          ویلچرو برانکارد به تعدادکافی ودرمحلی مشخص درورودی بیمارستان بامسئولی مشخص وجود دارد.
۴.       آمبولانس §          حداقل دارای یک آمبولانس برای حمل بیمار
۵.       تجهیزات ایمنی §          بیمارستان دارای پلکان اضطراری وکپسول آتشنشانی مطابق استاندارد میباشد.
۶.       تجهیزات امنیتی §          بیمارستان به جز واحد نگهبانی دارای سیستم دوربین مدار بسته باپوشش ۱۰۰ درصدو امکان ذخیره سازی آرشیو فیلم­ها به میزان حداقل ۳۰ روزو آژیر خطردرمواقع سرقت میباشد.
۷.       سیستم نوبت دهی §          بیمارستان دارای سیستم نوبت دهی دستی وانسانی میباشد.
۸.       یخچال §          بیمارستان دارای یک یخچال اختصاصی به ازای هرتخت میباشد
۹.       تلویزیون §          درهمه قسمتهایی از بیمارستان که بیماران یا همراهان آنها در انتظار به سرمی برند ،تلویزیون وجود دارد.

§          به ازای هراتاق یک تلویزیون تخت همراه با ریموت کنترل وجود دارد

۱۰.    تلفن §          درچند نقطه ازفضای عمومی بیمارستان تلفن همگانی شهری رایگان وجوددارد.

§          به ازای هرتخت یک خط تلفن داخلی وآزاد باامکان شماره گیری صفر وجود دارد.

۱۱.    کمدوآئینه §          به ازای هرتخت کمد اختصاصی شکیل برای قراردادن وسایل شخصی وجود دارد.

§          به ازای هرتخت آئینه وروشویی درفضای داخلی اتاق تعبیه شده است

۱۲.    سجاده،قرآن،کتب ادعیه §          درهمه اتاق­های بستری،حداقل یک سجاده، قرآن وکتب ادعیه به ازای هرتخت وجوددارد (متناسب با اعتقادات مذهبی بیمار)
۱۳.    پکیج وسایل شخصی §          پکیج لوازم شخصی شامل مُهر، مسواک، خمیردندان، ژیلت، صابون، شامپو، دمپایی، لباس بیمار، گان، حوله، واکس، کرم مرطوب کننده، خودکار، کاغذو . . . تحویل میشود.
۱۴.    سیستم احضارپرستار §          احضار پرستار به صورت مکانیزه وازطریق ریموت کنترلی که دردست بیمار است صورت میگیرد
۱۵.    دسترسی به اینترنت ورایانه §          درفضای کلی بیمارستان دسترسی کلی به اینترنت ازطریق کافی نت وجود دارد.

§          دربخش ها دسترسی رایگان به اینترنت برای بیماران وهمراهان وجوددارد.

§          دربخش هادسترسی به رایانه برای بیماران وهمراهان وجوددارد

۱۶.    امکانات رعایت حریم خصوصی §          امکانات رعایت حریم خصوصی وجود دارد.
۱۷.    امکانات تردد داخل بیمارستانی برای بیماروهمراه بیمار §          بیمار توسط لباسی متمایز و یا دستبند مخصوص به عنوان بیمار بین الملل مشخص میشود.

§          همراه بیمار نیز توسط کارت ویا دستبند مخصوص مشخص میشود و امکان ترددو دسترسی به  بیمار برایش تسهیل میگردد.

محوراصلی ۳
۱.       لاندری §          دربیمارستان واحد مستقل لاندری وجود دارد.

§          خدمت اتوکشی درواحدلاندری انجام میشود.

§          بیمار میتواند در هر ساعت از شبانه روز بنا به نیاز خود از خدمات واحد لاندری استفاده نماید.

۲.       حمل ونقل درون شهری §          دربیمارستان واحدی یه نام خدمات حمل ونقل باکادری مجرب ومسلط به زبان انگلیسی وجود داردکه بیماران وهمراهان رادرسفارش خدمات حمل ونقل وانتخاب مسیر راهنمایی می کند.
۳.       نمازخانه §          بیمارستان دارای نمازخانه به متراژ کافی وامکان اقامه نمازجماعت میباشد.
۴.       کافی نت §          بیمارستان دارای کافی نت با تعداد ایستگاه کافی میباشد.
۵.       بوفه §          بیمارستان دارای بوفه­ی مجهز درفضای داخلی خود میباشد.
۶.       خدمات واکس §          بیمارستان حداقل دارای یک دستگاه واکس زن برقی درلابی بیمارستان میباشد.
۷.       پارکینگ §          بیمارستان حداقل دارای پارکینگ رو باز برای بیماران وهمراهان میباشد.
۸.       آبسردکن وآبگرمکن §          بیمارستان دارای تعدادکافی دستگاه آبسردکن و آبگرمکن همراه بالیوان یک بارمصرف در فضای عمومی خود و در داخل هر اتاق بستری میباشد
محوراصلی ۴
۱.       دفعات وکیفیت نظافت دستشویی وحمامها §          کلیه دستشویی هاو حمامها حداقل روزی دوبار و یا به محض احتمال یا تشخیص هرگونه آلودگی نظافت میشوند.

§          نظافت بانهایت دقت وبااستفاده ازمواد ضدعفونی کننده و شامل کلیه اجزاء و وجوه دستشویی،توالت، حمام، شیرآلات و غیره انجام میشود.

§          کلیه لوازم بهداشتی وتنظیفات مورد نیازحداقل روزی یکبار، شارژ میشوند

۲.       دفعات وکیفیت نظافت دستشویی وحمام هاو شارژ تنظیفات §          کلیه دستشویی هاو حمامها حداقل روزی دو بار و یا به محض احتمال یا تشخیص هر گونه آلودگی نظافت میشوند.

§          نظافت با نهایت دقت و با استفاده از مواد ضد عفونی کننده و شامل کلیه اجزاء و وجوه دستشویی، توالت، حمام، شیرآلات وغیره انجام میشود.

§          کلیه لوازم بهداشتی و تنظیفات مورد نیاز حداقل روزی یکبار، شارژ میشوند.

۳.       دفعات تعویض لوازم خواب ولباس بیمار §          ملحفه،زیر انداز و لباس بیمار حداقل روزی یک بار و به محض مشاهده یا احتمال آلودگی تعویض میشود.

همراه بیمار:

الزامات اختصاصی برای همراه بیمارشامل مواردزیرتعریف خواهدشد:

 • بسته ووسایل شخصی (دمپایی، لباس مناسب، لیوان، بشقاب، قاشق و چنگال و …)
 • کاناپه یا صندلی تختشو
 • میز کنار مبلی
 • سرو غذا در سه وعده
 • پذیرایی میان وعده
 • مکانیسم تسهیل تردد
 • فضای اختصاصی برای استراحت مادران با امکانات
 • امکانات استفاده از خدمات رفاهی  (کافی نت- تلفن و … )

ضمیمه شماره۳