منشور حقوق کارمندان

 ۱:حق مصونیت از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری.

۲:حق داشتن امنیت برای ادعای وظائف شغلی اعم از امنیت مالی، جانی، شغلی.

۳:حق حمایت، مساعدت قضائی از سوی مسئولین، در مواردی که بعلت انجام وظائف شغلی موردپیگرد قرار می گیرند.

۴:حق امتناع از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود و حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در حدود شرع و قانون.

۵: حق تصمیم گیری بر پایه اصول علمی و قانونی و پروتکل های مصوب و حق داشتن استقلال درتصمیم گیری ها در حدود وظائف.

۶: حق برخورداری از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین و کارکنان و مأموران دولتی، بازرسان،بیماران و همراهان ایشان.

۷: بر اساس ماده  ۶۰۷قانون تمرد نسبت به مأمورین دولتی حتک حرمت به اشخاص، پرسنل بیمارستان در قبال تهدید و توهین به افراد از طرف قانون حمایت می شوند