معرفی طبقات مرکز جراحی محدود میلاد

طبقه منفی ۱طبقه همکفطبقه ۱طبقه ۳طبقه ۴طبقه ۵طبقه ۶
رخشورخانهاتاق احیاء
(CPR)
بخش درمان ناباروری
(IVF)
بخش بستریاتاق عملاستریل مرکزی
(CSR)
اتاق عمل
تاسیساتداروخانهتاسیسات
اطلاعاتاتاق سرور
پذیرش
ضلع جنوبی بیمارستان میلاد، کوچه رخشا مرکز جراحی محدود میلاد