عناوین تعرفه های درمانی و تشخیصی  بیمارستان بین المللی میلاد ارومیه ۱۳۹۹ مبلغ به ریال
ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت ۴۳۲/۶۰۰
ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت (طبق کد تعدیلی ۲۷ کتاب ارزش نسبی) ۷۹۲/۰۰۰
ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. ۲۲۶/۸۰۰
ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. ۴۶۷/۰۰۰
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان عمومی و PhD پروانه دار ۴۰۵/۰۰۰
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان متخصص و PhD-MD ۶۱۵/۰۰۰
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی ۸۱۹/۰۰۰
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ روانپزشکی ۹۲۹/۰۰۰
ضریب ریالی ارزش نسبی خدماعت دندانپزشکی ۱۷/۵۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق سه تختی و بیشتر ۹/۲۸۹/۳۷۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق دو تختی ۱۳/۰۰۴/۸۴۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق تک تختی ۱۶/۷۲۱/۷۰۰
تخت بخش c.c.u ۲۱/۳۶۴/۳۰۰
تخت بخش PosTccu ۱۶/۷۲۰/۳۱۰
تخت بخش ICU.NICU.RICU.Ped ICU جنرال ۳۳/۴۳۷/۸۴۰
تخت بخش سوختگی B ICU ۳۷/۱۵۴/۷۰۰
تخت نوزاد سالم ۶/۵۰۳/۸۱۰
تخت نوزاد بیمار سطح دوم ۹/۲۸۹/۳۷۰
تخت بیمار سوختگی ۲۷/۸۶۶/۷۲۰
تخت بیمار روانی ۹/۲۸۹/۳۷۰
هزینه همراه ۱/۸۵۷/۰۴۰
ضریب ریالی خدمات ذیل ۲۷۲/۱۶۰
ویزیت روز اول (کد ۹۰۱۹۲۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) ۱/۴۹۶/۸۸۰
ویزیت روز دوم (کد ۹۰۱۹۳۰ ارزش نسبی: ۴.۵ کا # دار) ۱/۲۲۴/۷۲۰
ویزیت روز ترخیص (کد ۹۰۱۹۳۵ ارزش نسبی: ۳ کا # دار) ۸۱۶/۴۸۰
ویزیت اولیه نوزاد متولد شده (کد ۹۰۱۹۲۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار) ۱/۹۰۵/۱۲۰
مشاوره بیماران بستری (کد ۹۰۱۹۴۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) ۱/۴۹۶/۸۸۰
مشاوره پزشک مدعو (کد ۹۰۱۹۴۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار) ۱/۹۰۵/۱۲۰