بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان میلاد ارومیه

بیمه های طرف قراردادبستریسرپایی
تامین اجتماعیدارددارد
سلامتدارددارد
نیروهای مسلحدارددارد
کمک رسانداردندارد
دیداردندارد
معلمداردندارد
رازیداردندارد
سیناداردندارد
ملت
دارد
ندارد
ایرانداردندارد
نوینداردندارد
داناداردندارد
ماداردندارد
سردفتردارانداردندارد
کارآفرینداردندارد
پارسیانداردندارد
صداسیمادارددارد
میهن
دارد
ندارد
بیمه تجارت نوداردندارد
صنعت نفتدارددارد
البرزداردندارد
سرمدداردندارد
آسیاداردندارد
کوثرداردندارد
تعاونداردندارد
مهرایران
دارد
دارد
سامانداردندارد
بانک سپهدارددارد
بانک رفاهدارددارد
بانک تجارتدارددارد
بانک ملتدارددارد
بانک کشاورزیدارددارد
بانک مسکندارددارد
بانک مهر ایراندارددارد
بانک توسعه صادرات ایراننداردندارد
بانک صادراتدارددارد
آتیه سازانداردندارد
(بیمارستان میلاد ارومیه با کلیه بیمه های ذکر شده، جهت بستری عمومی و قلب طرف قرار داد می باشد. )