بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان میلاد
تامین اجتماعی

سلامت

نیروهای مسلح

کمک رسان

سینا

ملت

ایران

نوین

دانا

ما

سردفترداران

کارآفرین

پارسیان

صداسیما

میهن

بیمه تجارت نو

صنعت نفت

البرز

سرمد

آسیا

کوثر

تعاون

مهرایران

سامان