بیمه های طرف قرارداد با مرکز جراحی میلاد
تامین اجتماعی

سلامت

نیروهای مسلح

کمک رسان

سینا

ملت

ایران

نوین

دانا

سردفتران

کارآفرین

پارسیان

صداسیما

میهن

بیمه تجارت نو

صنعت نفت

البرز

سرمد

آسیا

کوثر

تعاون