• آدرس: آدرس: مولوی۲،فردوسی۲،ضلع جنوبی بیمارستان بین المللی میلاد،مرکز جراحی محدود میلاد
  • شماره تماس: ۳۱۰۱۰-۰۴۴