اطلاعیه‌

تعرفه عمل های مرکز جراحی میلاد

 

 

 

    لیست اعمال جراحی انجام شده در مرکز جراحی محدود میلاد با نرخ بیماران خارجی
ردیف نام عمل جراحی کد ملی ارزش نسبی جراحی ارزش نسبی بیهوشی حق العمل جراحی حق العمل بیهوشی اتاق عمل دارو ولوازم جمع کل توضیحات
۱k=410.000 ۱k=410.000 ۱k=420.000
گروه ENT
۱ سپتورینوپلاستی *  ۳۰۰۰۷۰ ۱۲۰ ۲۰ ۴۹,۱۱۸,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۶,۲۸۹,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳,۶۰۷,۵۰۰ هزینه اقامت یک شب و غذا و تشکیل پرونده و آزمایشگاه و غیره جداگانه قابل اخذ و محاسبه می باشد.
۲ رینوپلاستی *   ۳۰۰۰۶۵ ۸۰.۶ ۱۸ ۳۳,۰۴۶,۰۰۰ ۷,۳۸۰,۰۰۰ ۴,۲۳۱,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۶۵۷,۵۰۰
۳ سپتوپلاستی ۳۰۰۰۹۵ ۲۲ ۱۰ ۹,۰۲۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۳۱۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۹۳۰,۰۰۰
۴ آدنوئیدتانسلکتومی ۴۰۰۴۰۰ ۲۳ ۸ ۹,۴۳۰,۰۰۰ ۳,۲۸۰,۰۰۰ ۲,۴۱۵,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۹۲۵,۰۰۰
۵ اکسیزیون فرنولوم زبان کودکان ۴۰۰۰۸۰ ۱۱.۴ ۸.۸ ۴,۶۶۵,۸۰۰ ۳,۵۸۷,۵۰۰ ۱,۱۷۶,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۲۹,۳۰۰
۶ جا اندازی شکستگی بینی ۲۰۰۶۳۵ ۱۰ ۶ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۱۰,۰۰۰
۷ پان سینوزیت ۳۰۰۱۵۵-۳۰۰۲۲۵-۳۰۰۱۶۷ ۸۰ ۱۵ ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۱۵۰,۰۰۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۳۵۰,۰۰۰
۸ DCR ۶۰۲۶۸۵ ۳۵.۶ ۱۲ ۱۴,۵۹۶,۰۰۰ ۴,۹۲۰,۰۰۰ ۳,۷۳۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۵۴,۰۰۰
۹ اتوپلاستی *۶۰۲۷۸۰ ۸۰.۳ ۱۴   ۵,۷۴۰,۰۰۰ ۴,۲۱۴,۷۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ #VALUE!
۱۰ کیست تیروگلوسال ۶۰۰۰۴۵ ۲۸.۳ ۱۶ ۱۱,۵۸۲,۵۰۰ ۶,۶۶۲,۵۰۰ ۲,۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۲۱۱,۲۵۰
۱۱ سپتوپلاستی+ سینوس فک ۳۰۰۰۹۵-۳۰۰۰۱۵۵ ۳۶ ۱۳ ۱۴,۷۶۰,۰۰۰ ۵,۳۳۰,۰۰۰ ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۳۷۰,۰۰۰
ردیف نام عمل جراحی کد ملی ارزش نسبی جراحی ارزش نسبی بیهوشی حق العمل جراحی حق العمل بیهوشی اتاق عمل دارو ولوازم جمع کل توضیحات
۱k=410.000 ۱k=410.000 ۱k=420.000
اورولوژی
۱ فیستول گذاری AVF ۳۰۲۵۲۰ ۵۴ لوکال ۲۲,۱۴۰,۰۰۰ لوکال ۴,۷۲۵,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۶۵,۰۰۰ هزینه اقامت یک شب و غذا و تشکیل پرونده و آزمایشگاه و غیره جداگانه قابل اخذ و محاسبه می باشد.
۲ فیستول گذاری با گرافت ۳۰۱۹۰۰-۳۰۲۵۵۰ ۱۲۰ لوکال ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ لوکال ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۷۰۰,۰۰۰
۳ بستن فیستول شریان وریدی و اصلاح آن ۳۰۱۹۰۰-۳۰۲۱۹۰ ۹۶ لوکال ۳۹,۳۶۰,۰۰۰ لوکال ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۷۶۰,۰۰۰
۴ فتق اینگوینال ۴۰۲۱۱۵ ۲۶ ۹ ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۸۰,۰۰۰
۵ هیدرروسل ۵۰۱۲۴۵ ۱۸.۲ ۱۰ ۷,۴۶۲,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۱,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۷۳,۰۰۰
۶ هیدروسل دوطرفه ۵۰۱۲۴۰ ۲۳ ۱۰ ۹,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۴۱۵,۰۰۰ ۴,۸۴۰,۰۰۰ ۲۰,۷۸۵,۰۰۰
۷ واریکوسل دو طرفه ۵۰۱۳۰۰ ۳۲.۴ ۱۲ ۱۳,۲۸۴,۰۰۰ ۴,۹۲۰,۰۰۰ ۳,۴۰۲,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۰۶,۰۰۰
۸ واریکوسل یک طرفه ۵۰۱۳۰۰ ۱۸ ۱۰ ۷,۳۸۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۷۰,۰۰۰
۹ اورکیوپکسی ۵۰۱۱۷۵ ۲۲ ۱۰ ۹,۰۲۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۳۱۰,۰۰۰ ۲,۶۶۰,۰۰۰ ۱۸,۰۹۰,۰۰۰
۱۰ ترمیم یک مرحله هیپوسپادیاس ۵۰۱۰۳۰ ۳۹ ۹ ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲۵,۵۲۵,۰۰۰
۱۱ وازووازستومی ۵۰۱۲۸۰ ۵۱ ۱۲ ۲۰,۹۱۰,۰۰۰ ۴,۹۲۰,۰۰۰ ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۵,۲۸۵,۰۰۰
۱۲ اصلاح کوردی آلت تناسلی ۵۰۱۰۱۰ ۳۶ ۱۰ ۱۴,۷۶۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۵,۳۴۰,۰۰۰
۱۳ واریکوسل با فتق ۴۰۲۱۶۰-۵۰۱۳۰۰ ۳۲.۴ ۹ ۱۳,۲۸۴,۰۰۰ ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۳,۴۰۲,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۷۶,۰۰۰
ردیف نام عمل جراحی کد ملی ارزش نسبی جراحی ارزش نسبی بیهوشی حق العمل جراحی حق العمل بیهوشی اتاق عمل دارو ولوازم جمع کل توضیحات
۱k=410.000 ۱k=410.000 ۱k=420.000
جراحی عمومی
۱ اکسزیون توده پستان ۱۰۰۶۸۵ ۱۵ ۶ ۶,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۸۵,۰۰۰ هزینه اقامت یک شب و غذا و تشکیل پرونده و آزمایشگاه و غیره جداگانه قابل اخذ و محاسبه می باشد.
۲ هموروئید ۴۰۱۵۲۰ ۱۵ ۱۰ ۶,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۲۵,۰۰۰
۳ رادیکال ماستکتومی ۱۰۰۷۱۵ ۴۵ ۱۵ ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ ۶,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۶۷۵,۰۰۰
۴ فیستول پری آنال ۴۰۱۵۲۵ ۲۰ ۹ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۶۵,۰۰۰
۵ ماموپلاستی ۱۰۰۷۵۰ ۱۶۲ ۲۲ ۶۶,۴۲۰,۰۰۰ ۹,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷,۰۱۵,۰۰۰
۶ کولوسیستکتومی با لاپاراسکوپی ۴۰۱۸۱۵ ۵۰.۴ ۱۰ ۲۰,۶۶۴,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۳۳۹,۰۰۰
۷ ژنیکوماستکتومی ۱۰۰۵۲۵ ۱۱۶ ۱۱ ۴۷,۷۵۶,۸۰۰ ۴,۵۱۰,۰۰۰ ۶,۱۱۵,۲۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶۲,۸۸۲,۰۰۰
۸ تیروئیدکتومی ۶۰۰۰۲۵ ۷۰ ۱۴ ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۷۴۰,۰۰۰ ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۲۹۰,۰۰۰
۹ آبدومینوپلاستی ۱۰۰۴۷۰ ۱۰۰ ۲۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۵۹,۱۵۰,۰۰۰
۱۰ ماستکتومی ۱۰۰۷۰۲ ۸۲.۸ ۱۶ ۳۳,۹۴۸,۰۰۰ ۶,۵۶۰,۰۰۰ ۴,۳۴۷,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴۸,۶۵۵,۰۰۰
۱۱ لیپوساکشن ۱۰۰۵۲۵ ۸۰.۶ ۱۳ ۳۳,۰۶۲,۴۰۰ ۵,۳۳۰,۰۰۰ ۴,۲۳۳,۶۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰,۲۲۶,۰۰۰
ردیف نام عمل جراحی کد ملی ارزش نسبی جراحی ارزش نسبی بیهوشی حق العمل جراحی حق العمل بیهوشی اتاق عمل دارو ولوازم جمع کل توضیحات
۱k=410.000 ۱k=410.000 ۱k=420.000
ارتوپدی
۱ CTS دوطرفه ۶۰۱۶۵۵ ۴۳.۲ لوکال ۱۷,۷۱۲,۰۰۰ لوکال ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۹۲,۰۰۰ هزینه اقامت یک شب و غذا و تشکیل پرونده و آزمایشگاه و غیره جداگانه قابل اخذ و محاسبه می باشد.
۲ CTS یک طرفه ۶۰۱۶۵۵ ۲۴ لوکال ۹,۸۴۰,۰۰۰ لوکال ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۴۰,۰۰۰
۳ ACL ۲۰۴۸۸۵-۲۰۴۹۲۰ ۶۷.۵ ۱۱ ۲۷,۶۷۵,۰۰۰ ۴,۵۱۰,۰۰۰ ۷,۰۸۷,۵۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۲۷۲,۵۰۰
ردیف نام عمل جراحی کد ملی ارزش نسبی جراحی ارزش نسبی بیهوشی حق العمل جراحی حق العمل بیهوشی اتاق عمل دارو ولوازم جمع کل توضیحات
۱k=410.000 ۱k=410.000 ۱k=420.000
گروه PAIN
۱ کمر درد- ازون تراپی ۶۰۰۹۷۵-۶۰۱۴۷۵-۶۰۱۴۸۰ ۴۹.۹ لوکال ۲۰,۴۳۸,۵۰۰ لوکال ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۷۶۹,۵۰۰ هزینه اقامت یک شب و غذا و تشکیل پرونده و آزمایشگاه و غیره جداگانه قابل اخذ و محاسبه می باشد.
۲ آرتروز و دیسک کمر و تزریق ازون ۶۰۰۹۲۰-۹۰۱۹۱۷ ۳۵.۳ لوکال ۱۴,۴۷۳,۰۰۰ لوکال ۴,۹۵۶,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۱۲۹,۰۰۰
۳ آزاد سازی اپیدورال نوروپلاستی و تزریق ازون ۶۰۰۹۲۰ ۲۰.۲ لوکال ۸,۲۶۵,۶۰۰ لوکال ۳,۵۲۸,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۹۳,۶۰۰
۴ تزریق CTS ۶۰۰۹۱۵-۶۰۱۴۶۰-۹۰۱۹۱۷ ۴۴.۷ لوکال ۱۸,۳۳۹,۳۰۰ لوکال ۶,۲۱۶,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰ ۲۶,۷۲۵,۳۰۰
۵ درد گردنی- تزریق ازون # ۹۰۱۹۱۷ ۹.۶ لوکال ۲,۰۷۳,۶۰۰ لوکال ۴۴۲,۸۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۴,۱۶۶,۴۰۰
۶ نوروپلاستی و جابه جایی عصب مدیان و تزریق ازون در سه جلسه ۶۰۰۹۱۵-۶۰۱۴۵۵ ۴۰.۸ لوکال ۱۶,۷۲۸,۰۰۰ لوکال ۵,۶۷۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹,۵۹۸,۰۰۰
ردیف نام عمل جراحی کد ملی ارزش نسبی جراحی ارزش نسبی بیهوشی حق العمل جراحی حق العمل بیهوشی اتاق عمل دارو ولوازم جمع کل توضیحات
۱k=410.000 ۱k=410.000 ۱k=420.000
جراحی زنان
۱ کورتاژ تشخیصی ۵۰۱۷۹۵ ۱۰ ۹ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۴۰,۰۰۰ هزینه اقامت یک شب و غذا و تشکیل پرونده و آزمایشگاه و غیره جداگانه قابل اخذ و محاسبه می باشد.
۲ سیستوسل و رکتوسل ۵۰۱۶۱۵ ۲۸.۲ ۱۰ ۱۱,۵۶۲,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۹۶۱,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۲۳,۰۰۰
۳ مکدونالد ۵۰۲۱۴۵ ۱۰ ۸ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۳۰,۰۰۰
۴ هیستروسکوپی با پولیپکتومی ۵۰۱۹۳۵ ۱۴.۷ ۷ ۶,۰۲۷,۰۰۰ ۲,۸۷۰,۰۰۰ ۱,۵۴۳,۵۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۴۴۰,۵۰۰
۵ کولپورافی با پرینئورافی ۵۰۱۶۱۰ ۱۹.۵ ۹ ۷,۹۹۵,۰۰۰ ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۲,۰۴۷,۵۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۳۲,۵۰۰
ردیف نام عمل جراحی کد ملی ارزش نسبی جراحی ارزش نسبی بیهوشی حق العمل جراحی حق العمل بیهوشی اتاق عمل دارو ولوازم جمع کل توضیحات
۱k=330.000 ۱k=330.000 ۱k=330.000
اسکوپی
۱ آندوسکوپی  # ۴۰۰۵۶۵ ۱۰.۵ ۴ ۳,۴۶۵,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰ ۱,۸۱۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۱۴۴,۰۰۰ هزینه اقامت یک شب و غذا و تشکیل پرونده و آزمایشگاه و غیره جداگانه قابل اخذ و محاسبه می باشد.
۲ کولونوسکوپی # ۴۰۱۳۶۰ ۱۶ ۴ ۵,۲۸۰,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰ ۱,۸۱۵,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۸,۵۱۹,۰۰۰
۳ آندوسکوپی و کولونوسکوپی  # ۴۰۱۳۶۰-۴۰۰۵۶۵ ۲۶.۵ ۵ ۸,۷۴۵,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۸۱۵,۰۰۰ ۷۶۲,۰۰۰ ۱۲,۴۰۲,۰۰۰
۴ آندوسکوپی با بالن گذاری ۴۰۰۵۹۰ ۱۸ ۷ ۷,۳۸۰,۰۰۰ ۲,۸۷۰,۰۰۰ ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۳۰,۰۰۰
۵ کولونوسکوپی با پولیپکتومی ۴۰۱۳۸۰ ۲۶ ۷ ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ ۲,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۹۰,۰۰۰
۶ آندوسونوگرافی با سوزن FNA ۴۰۰۵۸۵ ۲۴ ۶ ۹,۸۴۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۳۴۰,۰۰۰
۷ آندوسونوگرافی بدون سوزن FNA  # ۴۰۰۶۳۵ ۲۰ ۴ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۱۱,۱۲۴,۰۰۰
۸ برونکوسکوپی با بیوپسی  # ۳۰۰۵۰۲ ۲۲.۸ لوکال ۷,۵۲۴,۰۰۰ لوکال ۲,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۳۴,۰۰۰
۹ برونکوسکوپیTBLB  # ۳۰۰۵۰۳ ۲۷.۶ لوکال ۹,۱۰۸,۰۰۰ لوکال ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۴۸,۰۰۰
۱۰ برونکوسکوپی تشخیصی   # ۳۰۰۵۰۱ ۱۶.۸ لوکال ۵,۵۴۴,۰۰۰ لوکال ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۵۲۴,۰۰۰

 

 

مطالب مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *