شنبه  

  

یکشنبه  

 

دوشنبه

 

سه شنبه 

 

چهارشنبه 

  

پنج شنبه 

متخصص تغذیه خانم ضیایی نیا
۹ الی ۱۴
متخصص تغذیه خانم ضیایی نیا
۹ الی ۱۴
 متخصص تغذیه خانم ضیایی نیا
۹ الی ۱۴
 متخصص تغذیه خانم ضیایی نیا
۹ الی ۱۴
 متخصص تغذیه خانم ضیایی نیا
۹ الی ۱۴
 متخصص تغذیه خانم ضیایی نیا
۹ الی ۱۴

 دندانپزشک آقای دکتررضایی

۹ الی ۱۴

——————

دندانپزشک آقای دکتررضایی

۹ الی ۱۴

——————

دندانپزشک آقای دکتررضایی

۹ الی ۱۴

——————

 روانپزشکآقای دکتر فرزاد

۹ الی ۱۴

۱۵ الی ۱۹

 روانپزشکآقای دکتر فرزاد

۹ الی ۱۴

۱۵ الی ۱۹

 روانپزشکآقای دکتر فرزاد

۹ الی ۱۴

۱۵ الی ۱۹

 روانپزشکآقای دکتر فرزاد

۹ الی ۱۴

۱۵ الی ۱۹

 روانپزشکآقای دکتر فرزاد

۹ الی ۱۴

۱۵ الی ۱۹

روانپزشکآقای دکتر فرزاد

۹ الی ۱۴

۱۵ الی ۱۹

فوق تخصص طب تسکینی
 آقای دکترسینائی۱۷ الی ۱۹
—————— فوق تخصص طب تسکینی
 آقای دکترسینائی۱۷ الی ۱۹
—————— فوق تخصص طب تسکینی
 آقای دکترسینائی۱۷ الی ۱۹
——————
 متخصص عفونی آقای دکتر سودی

۱۸ الی ۲۰

——————  متخصص عفونی آقای دکتر سودی

۱۸ الی ۲۰

——————۰  متخصص عفونی آقای دکتر سودی

۱۸ الی ۲۰

——————
—————— طب تسکینی و متخصص درد
خانم دکتر نوروزی نیا
۱۷ الی ۱۹
—————— طب تسکینی و متخصص درد
خانم دکتر نوروزی نیا
۱۷ الی ۱۹
—————— طب تسکینی و متخصص درد
خانم دکتر نوروزی نیا
۱۷ الی ۱۹
فوق تخصص درد
آقای دکتر سلطان زاده
فوق تخصص درد
آقای دکتر سلطان زاده
فوق تخصص درد
آقای دکتر سلطان زاده
فوق تخصص درد
آقای دکتر سلطان زاده
فوق تخصص درد
آقای دکتر سلطان زاده