شنبه  

  

یکشنبه  

 

دوشنبه

 

سه شنبه 

 

چهارشنبه 

  

پنج شنبه 

مشاور تغذیه خانم ضیائی نیا
۹ الی ۱۴
مشاور تغذیه خانم ضیائی نیا
۹ الی ۱۴
مشاور تغذیه خانم ضیائی نیا
۹ الی ۱۴
 مشاور تغذیه خانم ضیائی نیا
۹ الی ۱۴
مشاور تغذیه خانم ضیائی نیا
۹ الی ۱۴
مشاور تغذیه خانم ضیائی نیا
۹ الی ۱۴

 دندانپزشک آقای دکتررضایی

۹ الی ۱۴

——————

دندانپزشک آقای دکتررضایی

۹ الی ۱۴

——————

دندانپزشک آقای دکتررضایی

۹ الی ۱۴

——————

 فوق تخصص روانپزشکی آقای دکتر فرزاد

۹ الی ۱۴

۱۵ الی ۱۹

 فوق تخصص روانپزشکی آقای دکتر فرزاد

۹ الی ۱۴

۱۵ الی ۱۹

 فوق تخصص روانپزشکی آقای دکتر فرزاد

۹ الی ۱۴

۱۵ الی ۱۹

 فوق تخصص روانپزشکی آقای دکتر فرزاد

۹ الی ۱۴

۱۵ الی ۱۹

 فوق تخصص روانپزشکی آقای دکتر فرزاد

۹ الی ۱۴

۱۵ الی ۱۹

 فوق تخصص روانپزشکی آقای دکتر فرزاد

۹ الی ۱۴

۱۵ الی ۱۹

فوق تخصص طب تسکینی
 آقای دکترسینائی۱۷ الی ۱۹
—————— فوق تخصص طب تسکینی
 آقای دکترسینائی۱۷ الی ۱۹
—————— فوق تخصص طب تسکینی
 آقای دکترسینائی۱۷ الی ۱۹
——————
 متخصص عفونی آقای دکتر سودی

۱۸ الی ۲۰

——————  متخصص عفونی آقای دکتر سودی

۱۸ الی ۲۰

——————۰  متخصص عفونی آقای دکتر سودی

۱۸ الی ۲۰

——————
—————— طب تسکینی و متخصص درد
خانم دکتر نوروزی نیا
۱۷ الی ۱۹
—————— طب تسکینی و متخصص درد
خانم دکتر نوروزی نیا
۱۷ الی ۱۹
—————— طب تسکینی و متخصص درد
خانم دکتر نوروزی نیا
۱۷ الی ۱۹
فوق تخصص درد
آقای دکتر سلطان زاده
فوق تخصص درد
آقای دکتر سلطان زاده
فوق تخصص درد
آقای دکتر سلطان زاده
فوق تخصص درد
آقای دکتر سلطان زاده
فوق تخصص درد
آقای دکتر سلطان زاده