• منشور حقوق بیماران 
  •  ۱- دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
  • ۲- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
  • ۳- حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
  • ۴- ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.
  • ۵- دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.