اطلاعات مربوط به ترخیص بیمار

  • ترخیص بیمار از بخش ، طبق صلاحدید و با دستور پزشک معالج ، و پس از تکمیل پرونده بالینی بیمار صورت می  پذیرد.
  • همراه عزیز:پس از تکمیل پرونده بیمار توسط پزشک و سیستم پرستاری ، پرونده توسط منشی بخش جهت تائید به رویت پزشک معتمد بیمارستان رسانده و در نهایت به واحد درآمد جهت تسویه حساب تحویل می نماید.
  • در صورت طلب یا بدهکاری ، همراه بیمار می تواند با مراجعه به باجه ترخیص ، نسبت به تسویه حساب بیمار خود  و اخذ مجوز خروج اقدام فرماید.
  • توصیه های پس از ترخیص ، از جمله نحوه مصرف داروها ، چگونگی و زمان استحمام ،  نحوه تغذیه و زمان مراجعه مجدد به پزشک معالج  و …، از طرف پرستار بخش یا پزشک / دستیار معالج برای بیمار توضیح داده می شود.
  • همراه عزیز:هنگام خروج بیمار از بخش ، دفترچه درمانی همراه با  نسخه دارویی حین ترخیص ، به انضمام برگه خلاصه پرونده بالینی بیمار ، برگه آموزشهای حین ترخیص تقدیم خواهد شد. سایر  مدارک پزشکی که در بدو ورود بیمار به بخش ،  از سوی  ایشان،  به بخش تحویل شده است نیز ، به بیمار عودت می گردد.
  • همراهان عزیزتوجه داشته باشند که موقع خروج از بخش، کلیه مدارک فوق را از بخش تحویل بگیرند . با ترخیص بیمار ، مچ بند بیمار بلااستفاده بوده و معدوم گردد.

از این که ما افتخار خدمت به شما را داشته یا خواهیم داشت ، مفتخریم و سلامت و سعادت شما ، همراهان گرامی و بیماران محترم را  ، از خداوند متعال ، مسئلت می نماییم.